HKT Netvigator 網上行 寬頻優惠: Netvigator 現有客戶免費升級至 2x1000M 寬頻

📅
HKT Netvigator 網上行 寬頻
【現有客戶優惠* 免費升級至 2x1000M# 多連接寬頻服務】
一條 1000M 全家十九幾部機一齊用,打機想 lag 少陣都唔得,唔通我嘅菁英之路真係咁難

【🎁現有客戶優惠* 免費升級至 2x1000M# 多連接寬頻服務】

🤦‍♂️一條 1000M 全家十九幾部機一齊用,打機想 lag 少陣都唔得,唔通我嘅菁英之路真係咁難行😥?

#網上行 限時優惠*幫到您解決呢個疑難👍!而家特選客戶申請指定額外服務,可免費升級至 2x1000M# 多連接寬頻服務,兩組獨立 1000M 光纖入屋寬頻連接,可以按照您嘅需要,成為唔同網上活動嘅專屬1000M 專線。

😍到時有兩組獨立 1000M 光纖,我有我打機,屋企人有屋企人睇 Marvel / 搶優惠 / WFH,大家都唔駛爭住用啦🤗!

────────────────────
對網上行嘅服務有興趣?
📞即打28881888 或💬Whatsapp (https://bit.ly/3sCHi5N) 查詢
🌎 快啲聯絡我哋查詢詳情👉 按此
────────────────────

#網上行 #Netvigator #限時優惠 #2x1000M #Gaming #Marvel #WFH

網上行寬頻服務服務由本公司 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 提供,適用於指定住宅地區及指定服務計劃,並受有關條款及細則約束。有關詳細資料,請瀏覽網上行網頁﹕www.netvigator.com 。本公司保留不時變更 或終止任何或所有優惠的權利而毋須事先作出通知。如有任何爭議,本公司保留最終決定權之權利之決定為最終、具約束力及具決定性。就本優惠詳情,請向銷售員查詢。

* 此乃限時優惠至2023年2月28日或之前(或本公司決定的其他日子),指定網上行寬頻服務及指定屋苑的現有個人客戶可申請最少24個月承諾期的指定額外服務,以免費升級至網上行 2x1000M 升級服務,並容許本公司於申請日期起計30日內成功安裝或生效指定服務方可享此優惠。每個服務安裝地址只可享此優惠一次。如您已申請的HKT家居無線上網服務(「家居 Wi-Fi 服務」)因任何原因終止,免費升級至網上行2x1000M多連接寬頻服務亦會同時被終止。如您在服務承諾期期間(「承諾期」)終止有關服務,則您須向本公司支付列於申請表內的有關提前終止費(同時您亦須支付就您的網上行寬頻服務及家居 Wi-Fi 服務之有關提前終止費),以及支付您所獲得的禮品優惠的建議零售價或您所購買的禮品所享的折扣費用(如適用)。服務及優惠受有關條款及細則約束。

# 頻寬規格是指根據所申請的網上行網絡由您住所的數據機的寬頻線連接至第一台網絡器材或機樓之網絡規格。2x1000M 多連接計劃頻寬規格,最高下載頻寬為 2Gbps 及上載頻寬為 1Gbps(由數據機之2個端口各輸出高達 1Gbps。實際速度會低於網絡規格及受您的儀器、技術、網絡及軟件之使用、網絡裝配及覆蓋範圍、使用量、海外頻寬及外在因素而有所影響。2x1000M 多連接計劃的 VLAN(虛擬區域網絡)技術一般情況下是關閉的,除非客戶向網上行申請要求啟動此技術。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。